sfcdt

anti! (1)

zwart-rood_15

Van Antoine Compagnon is zijn  boek Les antimodernes : de Joseph de Maistre à Roland Barthes met een nieuw nawoord verschenen als het 618de deel van de Folio Essais. Het boek telt meer dan 700 bladzijden en is, na intensief lezen en meenemen op onorthodoxe wijze, nog altijd een boek, d.w.z. de bladen zijn niet losgekomen, de rug is niet kapot. Wat een verschil met wat De Bezige Bij, die we vandaag De Blowende Boeven noemen, presteert: het zogenaamd verzameld werk, De romans, van Hugo Claus valt uit elkaar nog voordat de boeken gelezen zijn. En dat geldt ook voor de twee delen De gedichten.

Het werk van Compagnon is een waagspel door het onderwerp zelf én door het koorddansen  van de auteur. Het is een gekende truc: benoem je vijand zoals je wilt, bekamp dan die karikatuur, en benoem je zelf tot overwinnaar. Datgene wat je zelf wil bewijzen, maak je zodanig ruim dat de helden, alle helden, er een plaats kunnen vinden. Maar toch, Compagnon legt een zenuwpees bloot.

Wie is modernistisch, wie anti-modernistisch? Het zijn  toch de bouwers die de brekers zijn? De architecten van vandaag zijn de wegbereiders van de vernietiging. Zijn diegenen die het scepticisme kennen dan de ware modernen? Voor Compagnon is het zo (en het gaat om meer dan een simpel woordspel): binnen het modernisme zijn ook de twijfel, de dood, de lach aanwezig – maar dat modernisme wordt door de navolgers, de meelopers, de dienaars, de honden en ratten weggemoffeld. Wie zijn de antimodernen? De letter B geeft al een mooie rij: Balzac, Beyle, Ballanche, Baudelaire, Barbey, Bloy, Bourget, Brunetière, Barrès, Bernanos, Breton, Bataille, Blanchot, Barthes (p. 9).

Wij kunnen toevoegen: Broch, Beckett, Borges, Bernhard, Brakman, Baele, Boon.

Enerzijds hebben we een gemakkelijk en oppervlakkig vooruitgangsgeloof, dat eigenlijk een camouflage is voor geldzucht en roofgedrag en dat zich vertaalt in materiële verwezenlijkingen ; anderzijds heb je een vooruitgangsgeloof dat zich meer concentreert op het individu en geen uitstaans heeft met glitter en porno. Het spreekt van de struikelende mens. Het is die kunst (die vorm) die het meeste heeft bijgebracht aan de vorm van het denken die de vrijheid celebreert. De tragiek van het modernisme is de werking van de C.I.A. die de abstracte schilderkunst geldelijk gevoed heeft als tegenwicht voor het communistisch sociaal-realisme. Men geeft de indruk dat de kunst van de wereld afstaat, in werkelijkheid is ze gemaakt door het geld. We kunnen het anders formuleren: wie de moraal weglaat, is een moordenaar. Wie de inhoud, en dat is ook de moraal, uit de vorm weghaalt, houdt de leegte van de terreur over. Het modernisme bevrijdt, beter: kan bevrijden, wanneer het doel een menselijk doel blijft. Compagnon wil van de antimodernen hun anti-moderniteit blootleggen en zo aantonen hoe modernistisch ze wel zijn. We kunnen ons ergeren aan het woordspel, we kunnen ook verrukt zijn door de spirituele fijn- en scherpzinnigheid. De kritiek op het modernisme zit in het modernisme zelf. Er is de droom van de humaniteit: tegen het monster, tegen de bom, tegen de industrialisering, tegen de globalisering, tegen de kernenergie, tegen de mobiliteit, tegen de flexibiliteit, tegen het geld.

We moeten antimodernistisch zijn om modernistisch te zijn en zo de wereld uit het slop te halen. Of, het modernisme redden door antimodernistisch te zijn.

un héros de la vie (4)

roger-lallemand

Hij is geen levende meer, en toch is hij een held van het leven. Volgens pastoors, koningen en oorlogsstokers was hij een doder.

Ik ben van een generatie die in het straatbeeld gekalkt zag (en kalkte) ‘Peers vrij’, de abortusdokter werd door de Belgische staat en zijn trawanten in de gevangenis opgesloten omdat hij vrouwen geholpen heeft, de directe oorzaak was notabene een abortus bij een 27-jarige zwakzinnige vrouw die verkracht geweest is.

Ik ben van een generatie die vriendinnen gehad heeft waarbij ‘alles weggenomen werd’, anderen die nauwelijks aan de dood ontsnapt zijn maar die nooit meer kinderen konden krijgen. Een generatie waarvan sommigen, mannen en vrouwen, levenslang getraumatiseerd zijn door het slachterswerk van de engeltjesmaaksters. Het was ook toen al moeilijk om de ogen te openen en te zien: het waren vrouwen die andere vrouwen toetakelden (zoals in de 18de eeuw de zogenaamd mannelijke wetenschap de ‘vroedvrouwen’ uit de baarkamer moest jagen: onder het bewind van die vrouwen, heksen, stierven immers al te velen in het kraambed – dat zelfs feministen Emilie du Châtelet niet kenden, heb ik hen nooit vergeven. Het waren de mannen die de moeders gered hebben.) En zo was het ook weer in de 20ste eeuw.

Ik ben van een generatie die weet wie verraad gepleegd heeft: ik ken ze nog. Zij die de namen van vrouwen aan het gerecht doorgegeven hebben. Zij die de adressen van de vluchthuizen hebben verraden. Ik ken ze nog, zij die anoniem de namen van dokters verraden hebben. Zij die de Belgische Staatsinlichtingendienst geholpen hebben. Ik ken hun namen, allemaal.

Ik ken ze nog, zij nu op hun hoge posities, zij die verraad gepleegd hebben.

Maar ik weet ook nog zij die de vrouwen en mannen geholpen hebben, zij die voor het leven gezorgd hebben, zij die chauffeur gespeeld hebben, zij die een bed aangeboden hebben, zij die een troostende arm rond ons gelegd hebben, zij die anoniem maar trots door het leven kunnen stappen.

Willy Peers vond in de zopas overleden vrijdenker Roger Lallemand (1932-2016) een advocaat en een medestander. De PS-politicus is een schoolvoorbeeld van de ethische socialist: iemand die boeken las, die filosofen als vriend had, die een denkhouding wist aan te nemen en verachting had voor zogenaamde socialisten die zich laten fêteren door betonboeren, dubieuze kredietverstrekkers en ander onbenul. Vroeger was het niet beter: André Cools behoorde tot de partij van Roger Lallemand.

En Lallemand heeft aangetoond hoe een socialist werken kan: niet door wangedrochten neer te poten, niet door de leugen te verspreiden, niet door macht te zoeken. Hij heeft levens gered door degelijk wetgevend werk te schrijven. Het is de wet van de vrijdenker die mensen kan beschermen, het is die wet die kwaliteit aan het leven kan geven, het is die wet die vrijheid geeft. Niet het domme moralisme. Niet het machtsmisbruik, niet de leegte van de omhooggevallen zilverdozen. Niet de ‘uitstraling’, niet de ‘landmark’. De vrijdenker maakt wetten om ruimte te creëren, het leven zijn rechten te geven.
Roger Lallemand was ook een socialist omdat hij de rede gebruikte – naar het woord van Karl Marx: het is het intellect dat de wereld kan en zal veranderen. Niet de commercie. Hij heeft mensen overtuigd, niet door te staan roepen, krijsen of huilen zoals de huidige socialistische leidsters, maar met rationele argumenten, met de kalmte van de vrije man, met de helderheid van de rationeel denkende mens. Het is de rede die bevrijdt.

Door abortus, en later euthanasie, te legaliseren heeft Roger Lallemand niet een steen verlegd, hij heeft de stroom omgebogen. Hij was een verdediger van het jodendom en hij heeft al vroeg gewaarschuwd voor de gevaren die de intelligentsia bedreigen – hij heeft gepleit voor dialoog, voor spreken. Een vrijdenker is altijd progressief; wie het vrije denken verbiedt, is niet waard aan de aarde toevertrouwd te worden.

Geen koning heeft hem in de adelstand ‘verheven’. Hij is mens gebleven.

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
Hij had den zwaren last op zich geladen, een eerlijk man te zijn
in woord en daad.
Dat is het schone, dwaze kwaad
waar, na ons Here Jezus Christus,
de sterkste man aan ondergaat

Zijn oog was rustigblauw; een verre zee.
Zijn woord van blijheid soms plotse fusee
in stalen nacht.
Hij lachte rood en zoende onverwacht
mijn dwaze haren en mijn jong gedacht.

[…] 

Marnix Gijsen, Het huis, 1976

 

 

12 details

Polyptiek, Antwerpse maniërist ?, 16de eeuw (Le Grand Curtius, Liège)

En op 1 meter van dit werk:

antwerpse-manierist_16de-eeuw_le-grand-curtius_12

regent het binnen. En op andere plaatsen zijn de kunstwerken in restauratie, wegens waterschade.

Maar ‘la tour paradis’, wat de officiële naam is voor ‘la tour des finances’, het pronkstuk van het Waalse socialisme, neergepoot naast dat andere wangedrocht, wat men een station noemt, daar is geld voor. De politieke leugen wordt gematerialiseerd in de leugen van de architectuur.

la-tour-zaza-liege

twee halve gezichten : de dubbelheid van mustafa stitou

mustafa-stitou_2

Eerst moest er blijkbaar nog in de zaal gebekvecht worden – hoe verder men zich van ‘de zaak zelf’ verwijdert, hoe meer de persoonlijke vetes een rol spelen en de stekels opgezet moeten worden. Ik staarde er naar.  Ik was niet betrokken maar vervangende schaamte was mijn deel.

Gelukkig kwam Mustafa Stitou binnen, waardig en onverschillig voor het gekrakeel. De microfoon werkte eerst weer niet. De middaglezing van 19 oktober 2016 werd besloten met een commercial, de woorden van de dichter daarmee ontkennend en uitlachend.

Mustafa Stitou werd in het Poëziecentrum in Gent uitgenodigd in het kader van een festival over Marokko met de bijzonder creatieve, originele en multiculturele titel 100 % Maroc. Op de koude, tochtige zolder waren alleen witte geletterden aanwezig, geen multiculturelen. Geen Turken, geen Marokkanen, geen zwarten, geen anderstaligen, geen allochtonen. Interesse voor de ander is een beperkt gegeven. Een allochtone organisatievrouw kwam later binnen, te laat, natuurlijk met de lift, natuurlijk zich tonend voor iedereen.

Kregelig word ik wanneer een mens tot zijn geboorte gereduceerd wordt, omdat dit de basis van racisme en seksisme is. Eén van de huidige grote dichters van Nederland wordt uitgenodigd om zijn ‘Marokkaanse roots’ (‘100% Maroc wil het publiek een andere kant van Marokko laten zien’). Mustafa Stitou is een Nederlandse dichter, is in Nederland opgegroeid, heeft in het Nederlands gestudeerd, heeft de Nederlandse cultuur verrijkt en over zijn filosofiestudies hoor je nooit iets. Het publiek kwam voor de dichter en zijn gedichten, niet voor de ideologie. De kloof tussen wat is en wat gepropageerd wordt.

Mustafa Stitou is beleefd en kaderde zijn lezing binnen het zogenaamde thema van het zogenaamde festival. Hij gaf uitleg, over zichzelf en zijn poëzie. Een ongeletterd gezin in Lelystad. Elke woensdagnamiddag de koranschool, verzen uit het hoofd leren en opdreunen. Het vage gevoel dat dit belangrijk is – omdat de volwassenen dit belangrijk vinden. Geen betekenis maar klank, ritme en melodie. Dat wat poëzie is. De verwarring over de koran en de zoektocht naar identiteit. De dichter twijfelt en zoekt – een profeet denkt te weten. De koran is geen poëzie.

De dubbelheid: het rationele, het moderne van Lelystad tegenover het traditionele geloof van het gezin en de groep. De dubbelheid van het sacrale en het profane, het banale. De traditie tegenover de moderniteit, het land tegenover de stad. Natuur en economie.

De ontsnapping naar Amsterdam. Tegen de orakeltaal, het drammen van de koran: de spreektaal van Remco Campert – daarom ook de vroegere afwijzing van de poëzie van Lucebert, te veel herinnering aan het orakel. Later bijgelegd.

Poëzie is beeldspraak, ritme, herhaling. Mooi om tijdens het voorlezen van de gedichten de hand van de dichter te volgen: de ronde vorm van de beweging, de golfslag, het terugkeren, het slot. Vorm die inhoud volgt, soms een kortverhaal, een prozagedicht, misschien. Poëzie een vrijplaats waar maskers opgezet kunnen worden – of waar het gezicht vele maskers kan (ver-)dragen. Toelaten dat het onbewuste dingen toevoegt aan het rationele, aan het denken. Tijd nemen. (‘Vergeet het verschil / en je zult identiteit vinden.’)

 

laatste zinnen (78)

laatste-zinnen_78

Rationeel is het besef dat over vrijheid geen laatste woorden gesproken kunnen worden. Irrationeel is de overtuiging dat het daarom niets meer uitmaakt wát er wordt gezegd.

Hans Blokland, Wegen naar vrijheid : autonomie, emancipatie en cultuur in de westerse wereld (Boom, 1995)

een spottend gevezel

hugo-van-der-goes

‘En hoe hij daarna, bij die opkratering van wellust, den God van goedheid en barmhartigheid om redding smeekte, en zijn van droomzoenen nog sidderende lippen aan de Christus-wonden drukte, en in die ure van den nood, den Heiland hopeloos aanriep, toch rukten de verleidingen steeds geweldiger op hem aan, vooral in ’t schemeruur, als de voorwerpen in lijn wegstierven en overgingen tot vreemde wezens, tot helsche verschrikkingen en opdoemingen, die hij in starheid neergekneld, aanstaren moest met wijdopen oog, tot hij dan, van vlijmende pijnen aan de hersenen verplicht was de oogen te sluiten. Maar niettemin, door den geest, bleef hij dan toch die zwoelpaarse en roode visioenen ontwaren.’

‘Zijn hart werd opengereten van twijfel ; weemoed omfloersde zijn ziel en hij huiverde voor de ontzettingen des levens, voor de onttooveringen in zijn idealen, voor den kortstondigen duur der wereldsche vreugden, voor de nietigheid en de vergankelijkheid van al wat is op aarde. En in zijn oog donkerde dan de angst, en die blik schitterde vreemd van wanhoop.’

‘Thans, vroomstille, zweefde de nacht aan.’

‘Wend uw gelaat niet af. Neen, mijn droeve passie heeft u niet genageld aan het kruis ; ik heb u niet gehoond en bespogen, niet gegeeseld en met dorens gekroond! Zwakheid is mijn naam, daar ik mensch ben, en om dies wille verdien ik geen veroordeeling, wel ontferming.’

‘Zij glimlachte hem toe, fluisterde zijn naam. Onbeweeglijk stond Hugo, zijn hart klopte forsiger. Maar zijn ziel beefde van angst.’

‘En wezenloos liep hij voor zich uit, bang voor de donkere boomen. En in ’t gelooverte hoorde hij een spottend gevezel. Schaduwen ontwaarde hij, arglistige wellustduivelen. Links en rechts zag hij kwelgeesten omdwalen of hem uit het zwarte gebladerte met vurige oogskens begluren. Zij hurkten schelmsch neer op wortelkrallen of aan stamknobbels. Dwergduiveltjes met apesnoeten zag hij, die de langnagelige handen uitstaken om hem aan te grijpen en mee te slepen naar zwavel en vuur. Hij hoorde ravengekras, ’t geroep van uilen, ’t gekwiek van aardmuizen. Hij zag dwergventjes die op horens toetten, vliegende visschen, waggelende zwijnen waarop heksengebroed zat ; reusachtige hagedissen, padden die hem star aankeken, jonge en oude vrouwen die hem wenkten. Hoofdgebogen ijlde Hugo verder. Hij slaakte kreten van ontzetting. En heksen en demonen, vleermuizen en visschen en nachtgebroed holden en hinkepatjinkten, rolden voor zijn voeten, trokken aan zijn pij, spotlachten en grinnikten, piepten en knorden, blaften en miauwden…’

‘En in volle zomerschoonheid dacht hij soms aan den dood als aan een verlosser, hoewel hij huiverde voor den dood dien hij, langzaam en loensch, onmeedogend op zich voelde inwerken en zijn krachten slopen.’

‘Uit de boschdichtheid kwam de roep van den koekoek. Een goudhaantje zong op den tak van een den. Het woud prevelde.’

‘Laat me toe u deze woorden te zeggen, hier waar de ziel huivert vóór de wonderen der schepping. Laat rusten mijn oog in uw oog! Oog waarin schittert de luister der sterren, waarin rust de fluweelige schoonheid van parelen en safieren, en robijnen vlammen! Me-lieve, laat uw bloesemzachte armen me nog eens omgeven, armen zoo slank als de hals van sneeuwwitte zwanen, donzig als de blaadjes van witte leeljen…O gij de vrouwe, die ik niet vergeten kan ; […].’

‘Ging de dag rustig voorbij, zoo keerden rond den avond de beelden van ontzetting en de wezens van vermaledijding terug.’

‘Wanneer de wind wat al te baldadig in de schouwpijp roefelde, zwegen de monniken om naar het woudgejammer en het tempeestgeloei te luisteren.’

‘Bang blikte hij soms in ’t rond en tuurde, als ware hij van vijandige machten die hij niet weren kon, omgeven. ’t Zweet brak hem uit aan de slapen en met de bevende vingers wreef hij over ’t voorhoofd. Hij beeldde zich in, dat de geesten van hel en nacht om hem huilden, duivels en heksen, vrouwen van vermaledijding, die aan wellust geofferd hadden en verkocht hun lichamen, die stonken naar ontbinding en dra met hem in zwavel en vuur hun zonden zouden moeten uitboeten.’

‘Zijn oog werd dieper van blik. Hij luisterde naar ’t gefluit van den merel, naar den woudroep van den koekoek, naar ’t geneur van sijsje en distelvink in de elzenboschjes. […] Ik zie de leeljen, en de angelica, en het ijzerkruid, en de zoo zoet geurende witte pioen. Hoor, ’t gezang der vogeltjes. Vink en sijsje, merel en nachtegaal.’

‘Weer voel ik de booze geesten ; zij spoken om en in mij … Ik hoor ze. Van uit het zwarte loover begluren ze mij. Ik zie ze neergehurkt aan de wortelkrallen der boomen. Hun oogen schitteren lijk deze van hagedissen en nachtvogels, van hongerig-huilende wolven ! Hun kralvingers steken ze uit om mij te sleuren naar ’t eeuwige vuur !’

‘In het trillende licht lagen de kloostervijvers, zilverwit en grijsblauw beschelpt, te glinsteren. Van de overdadige hitte zaten de vogelen stil weggedoken tusschen het loover te hijgen. Het kloostervee lag in het dal, luiloom gehurkt in den schaduw van popels en wilgen.’

‘ ‒ ’t Vuur voel ik bijten aan ’t hoofd, vuur dat niet uitdooven wil … ’t vuur der vermaledijding …
En uit huiveringwekkenden afgrond, zag hij rotsen oprijzen, bonkig-zwaar en scherp van naalden ; roodvlammende granietblokken, waaronder er waren die op andere neergebeukt lagen ; enkele, aan den bovenkant afgerond, die op reusachtige sfinxen geleken.
En uit de diepte spoelde een zee van vlammen omhoog, rolde aan met ontzettend gehuil en onder die roode golven werd Hugo begraven.’

‘Aan het raam, op den tak van een perelaar, zong een roodborstje, en een merel floot.’

‘En terwijl de vleugelen van den dood over Hugo donkere sluiers weefden, boven het woud glorievlamde de zonne.
Vóór het raam, op een zilverrank berkentakje, zong een roodborstje, zooals naar vertelt de legende, ten tijde toen op Golgotha Jezus stierf voor het heil der menschheid.’

Piet Van Assche, De waanzin van Hugo Van der Goes, Gust Janssens, uitgever, 1927

enkele muzieknoten over ‘een bruid in de morgen’ van hugo claus (8)

hugo-claus_een-bruid_marie-laurencin-decor-en-kostuums_1924

In het stuk Een bruid in de morgen lezen we een Hugo Claus die vol mededogen is met zijn medemens: hij is nog niet de bittere, hij heeft sympathie voor zijn personages. Toch weet hij dat dit leven geen leven is. Tegenover de grauwheid van de armoede, de kleinburgerlijke moraal en de hang naar autoritarisme, stelt hij de lichtheid van de Franse klassieke hedendaagse muziek. Net zoals hij in de Franse schilderkunst een tegenhanger vond voor de Duitse zwaarmoedigheid en het Vlaamse realisme, zo hoort hij in die muziek de mogelijkheid van een aardse hemel.

Het modernisme wordt geassocieerd met het abstracte, het betekenisloze en de ontkenning. Maar figuren als Marie Laurencin, Jean Cocteau en Francis Poulenc behoorden ook tot het modernisme en zijn van die stelling een ontkenning. Uit de tentoonstelling 21 rue la Boétie die nu in Liège te zien is, is af te leiden hoe Marie Laurencin een dragende figuur was in de galerie (en niet galerij zoals in de catalogus te lezen is, maar het Nederlands van die catalogus is een regelrechte ramp en schande), ook al wordt ze vandaag de dag niet meer zo gezien : onze blik op het modernisme is gedeformeerd.

Er is een parallel te trekken met de filosofie: men associeert de Verlichting met filosofen als Diderot en Voltaire maar de Verlichting bestond aan de ene kant ook uit een figuur als De Lamettrie (die tot de dag van vandaag misprezen wordt) én uit de anti-Verlichting (anti-denkers voegen immers meer toe dan meelopers). Het is de verdienste van Isaiah Berlin geweest om het denken over de ideeëngeschiedenis te verrijken met deze stellingname en aldus meer recht te doen aan de verscheidenheid van de fenomenen. Toegepast op de literatuur: de geschiedenis had een ander verloop gekend als niet T.S. Eliot de heraut van het modernisme genoemd werd maar wel Wallace Stevens. Of op de beeldende kunst: er is Malevitsj geweest, Picasso en Picabia. Het is de zwendelaar Marcel Duchamp, met in zijn kielzog de tricheur Broodthaers, die de kunstgeschiedenis gekaapt heeft en het zijn de metafysici die het visuele (en dus het aardse) ons gestolen hebben. Maar stel u voor dat niet Duchamp maar Picabia als de belangrijkste grondlegger van het modernisme beschouwd zou zijn, dan zou de negatie van de kunst binnen de kunst gebeurd zijn en zou het plastische niet verlaten zijn – of toch niet op de manier van Duchamp, die immers zijn eigen schilder-zijn heeft afgezworen.

In Picasso vind je zowel het decadente (kijk maar naar die circusfiguren én zijn toneelbeeld voor Parade) als de deconstructie die géén deconstructie in de hedendaagse betekenis is: Picasso bond de elementen met levenselixir. Zijn diepzinnigheid was niet het moerassig Duchamp-gratuite maar een actief denken.

Deze problematiek staat centraal in het werk van Hugo Claus én in de appreciatie ervan. Hoeveel hij ook gebruik gemaakt heeft van anderen, en omgekeerd, hij was een eenling omdat hij nooit tot een kamp te rekenen was, tot grote frustratie van bijvoorbeeld Jan Walravens of de 68’ers, steeds het tegendeel in zich droeg en dus het meervoudige was. Claus was modern maar ook oud(erwets), hij vertelde verhaaltjes, er waren verwijzingen naar het verleden (maar niet altijd de canon, voor hem was cultuur ruimer dan enkel de groten der aarde). Zijn werking was minder oppervlakkig omdat zijn modernisme in de vorm lag, ook in de tegendraadsheid van de taal. Hij ontsnapte aan de schema’s en zijn subversiviteit was veel gedragener omdat hij de worm in de kaas was, niet de rat die de kaas wegkaapte.

Claus gebruikte namen uit de cultuurgeschiedenis maar niet altijd is duidelijk wat hij ermee beoogde. Zo laat hij ook in de roman Schaamte de naam van Chopin vallen, maar is dat nu positief of negatief of neutraal? Het hoofdstuk ‘Slay now, pay later’ begint zo: ‘Hofman rolt een stick. Hij lijkt op Chopin, zonder de bloemkelk-lippen. Hij tuurt naar …’ (De romans, II, 2004, p. 191). Het minste wat we kunnen zeggen is dat klassieke muziek voor hem een referentiekader was. Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor de personages: het is onduidelijk welke kant de auteur trekt. Thomas is al bij al toch te simpel, Andrea doodt zichzelf en ontkent dus het leven; iets van de apathie van de vader zit in de schrijver en Madeleine en Hilda komen niet in het spel. Als een groot auteur en een ruimhartig mens spreidt Hugo Claus zijn menslievendheid over verschillende personages en versplintert hij aldus de waarheid (want de moraal).

Wat is Een bruid in de morgen nog meer? Het onvermogen gevoelens te uiten, nee, te hebben. De ouders hebben zichzelf al eerder gedood en het is vooral de moeder die, al is zij de enige die van  in het begin wéét, haar kinderen in de val lokt omdat zijzelf de meeste kansen gehad heeft maar de verkeerde man gekozen heeft. Het toneelstuk is voor de zoveelste maak het bewijs van de slechtheid der moeders.

Er is natuurlijk de poëzie maar vooral de poëzie van een vertrouwelijke, intieme, verboden relatie. Voor Thomas en Andrea bestaat het taboe niet, ook de vader ziet die niet: enkel de moeder en Hilda beseffen wat een ‘onnatuurlijk’ koppel dit is. Wat doet Claus? Hij brengt mensen in een situatie en dat leidt tot een inzicht, ook al is dit inzicht dat men blind is. Dit is geen psychologie, maar ook geen ‘inwijding’: het is de situatie die hen in een nieuwe rol brengt, niet een godsdienstige macht of een ritueel – Claus plaatst de liefde in een verband dat onmogelijk is, wat blijft er dan over? Geen liefde.

De figuur van Thomas zou beter uitgespit moeten worden – maar kan die consistent gemaakt worden?: het rijden over een nat tapijt van bladeren, het opgejaagde hert (Thomas als ‘une biche’), zijn droom met kikvorsen, zijn verlangen naar mijnheer Alban, de prinsen, de dieren, het autorijden. Er is een cultureel net over hem gespannen waardoor híj de bruid is. Andrea lijkt misschien de sympathieke maar is dat niet: ze gaat op zoek naar het absolute en dat is per definitie niet het meervoudige – een weerspiegeling van het conflict (zuiverheid/droom tegenover het vette) dat Claus niet opgelost gekregen heeft. Andrea is ook niet de onschuld (en dat is Thomas ook niet want hij ‘bekent’ Andrea dat hij Hilda manipuleert en bedriegt) want ze manipuleert Thomas. Er is een keten van bedrog en leugen. Wat slecht is, kan ook goed zijn. De moeder verkoopt haar zoon aan nicht Hilda – wat als slecht en kleinburgerlijk overkomt (het geld) maar ze wil haar zoon ook redden uit de macht van Andrea – wat als positief geïnterpreteerd kan worden.

De naam Tennessee Williams is hier ook al gevallen. Dit is wat hij in het voorwoord schrijft over de muziek bij het stuk (Penguin, 2013, p. XVII-XVIII): “It expresses the surface vivacity of life with the underlying strain of immutable and inexpressible sorrow. When you look at a piece of delicately spun glass you think of two things: how beautiful it is and how easily it can be broken. Both of those ideas should be woven into the recurring tune, which dips in and out of the play as if it were carried on a wind that changes.” En is dit niet wat Les biches van Francis Poulenc in Een bruid in de morgen is? Claus, de aandachtige lezer.

En zoals Tennessee Williams het schrijft over zijn eigen The glass menagerie:  “The play is memory. […], it is not realistic. In memory everything seems to happen to music. That explains the fiddle in the wings.” (p. 5) en dat is ook de sfeer van het Vlaamse: op het toneel de werkelijkheid, boven de scène, in de sfeer, de hemelse muziek.

hugo-claus_een-bruid_partituur-poulenc-laurencin

Het stuk kan ook gelezen worden als het einde van een mannentijdperk: de vader is geen man, de zoon zal nooit een man kunnen worden. Het stuk is een zaak van vrouwen: zij beredderen het leven, zij maken het leven kapot.

Wat als we Mijnheer Alban gelijkstellen aan Alban Berg, is Pattini dan Poulenc en als Pattini in de klem zit, is Poulenc dan Claus? Een wensdroom?

Het thema van het stuk is enerzijds naar de vorm een poëtische schets van wat onmogelijk is en in zichzelf toch ook het verderf bergt, anderzijds naar inhoud een groeiend weten dat ‘het’ niet kan, dat we allemaal verloren zijn. Geen eenduidigheid toch: men is niet gek, men is normaal, men is vreselijk. Het stuk is een ontluistering van illusies. Andrea gelooft dat Thomas niet van haar houdt; Thomas ziet zichzelf de ander manipuleren en hij zal geen chauffeur (dus geen ridder) worden; Hilda weet dat Thomas haar niet kan liefhebben; de vader zal geen piano krijgen en de moeder, alhoewel haar machinatie mislukt, maakt ze er toch nog een vrouwenonderonsje van: Hilda wordt haar hartsvriendin.

De auteur die zichzelf bevraagt. Op p. 66 (1999), een regie-aanduiding bij wat Hilda zegt: (spreekt zij over iemand anders?).

Beeld: Les biches, muziek van Francis Poulenc, decor en kostuums van Marie Laurencin, ‘1924’ ; oorspronkelijke partituur van Poulenc, met een prent van Marie Laurencin. En een link:  Hugo Claus over Een bruid in de morgen

enkele muzieknoten rond ‘een bruid in de morgen’ van hugo claus (7)

hugo-claus_een-bruid_matisse_la-biche-1936

Er zijn uitdrukkingen, maar charmante uitdrukkingen, die geschrapt werden. In de eerste editie spreekt Andrea over nicht Hilda die om haar geld aan Thomas gekoppeld wordt (ook al is de moeder de schuldige, en al is de vader een medeplichtige: de moeder wéét welk goor zaakje ze bekokstooft): ‘[…] Zij heeft geld genoeg. Wat kost het haar om wat rommel mee te brengen en je daarmee warm te houden?’ (p. 27). In de editie 1999 blijft enkel ‘Zij heeft geld genoeg.’ (p. 32) over. ‘Iemand warm houden’ is een Nederlandse uitdrukking en in de eerste versie toont Andrea zich een scherpzinnige: cadeaus worden niet gegeven maar zijn bedoeld als ruilhandel. Op p. 47 van  de 1955-editie draagt Hilda een kleed, dat was ook nog zo bij de LP’s (Literaire pockets) maar is in 1999 veranderd in een ‘jurk’ (p. 43). Idem voor ‘Zij is er toch voor in staat?’ (1955, p. 50 en p. 53 voor de LP’s) dat in de 1999-editie veranderd werd in ‘Zij is er toe in staat.’ (p. 44) maar waar het vraagteken verdwenen is. Het woord ‘verduiken’ verdwijnt in de latere editie (p. 46, 1955: p. 54). Het woord ‘hospitaal’ blijft echter wel overeind in de 1999-editie (p. 57).

Een eigenaardigheid in de 1999-editie is het gebruik van de hoofdletters. Zo wordt bijvoorbeeld (dit geldt ook voor ‘Mama’, ‘Nicht’) op p. 58 geschreven: ‘Ga naar Pa’s kamertje.’ terwijl er in de eerdere edities gewoon ‘Ga naar pa’s kamertje.’ stond (1955, p. 77 en LP, p. 85), waardoor de 1999-editie typografisch een verouderde indruk maakt. Zo blijft het eigenaardig dat een woord als ‘Dierentuin’ (p. 83) met een hoofdletter geschreven wordt.

We hebben eerder geschreven over de bovenbuurman die nu en dan van zich laat horen wanneer het lawaai hem te gortig wordt. Claus schrijft op p. 67 (1999): ‘De man tikt met een stok heel hard tegen het plafond.’ De man tikt natuurlijk niet tegen het plafond maar tegen de vloer. Van het Pattini-standpunt is het dan wel het plafond. Gelijkaardig is de droom van Thomas een Simca te bezitten die later een Lancia (p. 78) geworden is.

Ongelukkige zinnen zijn behouden: ‘Henri mag dit huis bewonen tot zijn dood van de Muziekvereniging.’ (p. 97, 1955; p. 69, 1999).

De frustratie van de moeder wordt door Claus verklaard uit het feit dat ze vroeger verkering had met een baron maar dat ze uiteindelijk toch voor Pattini gekozen heeft. Verkeerde keuze geweest. ‘Pattini was toen leraar aan het Conservatorium en ’s avonds om zeven uur stond ik hem af te wachten. Maar ik was toen al verloofd met Baron Lemberecht en die was, omdat ik al enkele jaartjes ouder was, ontzettend jaloers …’ (1955, p. 61 en p. 66, LP). In 1999 zijn de rollen omgekeerd: ‘Pattini was toen leraar aan het Conservatorium en ’s avonds om zeven uur stond ik hem af te wachten. Maar ik was toen al verloofd met Baron Lemberecht en die was, omdat hij al enkele jaartjes ouder was, ontzettend jaloers …’ (p. 50).

Dat Hugo Claus met Een bruid in de morgen alweer geen realistisch stuk schreef, is te bespeuren in de enigmatische figuur van Mijnheer Alban, die zowel een droomfiguur is voor Thomas, als een vervangende vaderfiguur. Hij verlangt ernaar zijn chauffeur te mogen zijn: een typisch beroep voor een twijfelaar: zowel dienend als zelf sturend. De oude man is de vertegenwoordiger van de godenwereld, Hilda van de aardbewoners. Maar het is ook merkbaar in het spel met de dieren – ook dat, wat een essay zou ‘Hugo Claus en de dieren’ niet kunnen zijn – lees maar op p. 83 over de grijze aapjes of elders over het hert, het hazevel, de blinde mol, het pantertje, de vis op het droge, enzovoort.

In de 1999-editie wordt Thomas ‘kwilzilver-Thomas’ genoemd (p. 34), wat natuurlijk ‘kwikzilver-Thomas’ moet zijn. Is hij dan Mercurius/Hermes? De boodschapper (chauffeur) die de mens naar de overkant draagt: Thomas die Andrea ‘helpt’ sterven?

Er zijn ‘overbodigheden’, ‘herhalingen’ geschrapt. Als de moeder weer eens haar klaagzang tegen haar man laat horen: ‘En als je dan eens je mond open doet is het om partij te trekken tegen mij. Ah, ik ben hier alleen in dit leeg huis en sta voor alles en zodra ik iets in mekaar wil steken om jullie een ordentelijk leven te bezorgen, werken jullie mij allemaal met alle macht tegen.’ (1955, p. 33). In de editie 1999 wordt alleen de eerste zin overgehouden (in de LP-edities was de volledige quote aanwezig). De moeder speelt de pelikaan maar we weten dat dit vooral zelfliefde is. De uitdrukking ‘partij trekken’ wordt hier ‘eigenlijk’ verkeerd gebruikt. De uitdrukking betekent voordeel halen uit, Claus bedoelde echter ‘partij kiezen’. Het duidt er nogmaals op dat de uitgeverij zelf weinig redactiewerk verricht heeft. Buiten een aantal slordigheden natuurlijk, zoals een punt plaatsen waar er eerder een vraagteken stond: ‘Wat is er van gekomen.’ (p. 36) waar er in eerdere edities ‘Wat is er van gekomen?’ stond.

En zo kunnen we doorgaan, er zijn wijzigingen, kleine verschuivingen maar er worden nauwelijks essentiële zaken veranderd. Wel is er een verkorting, maar dat maakt de tekst zelf niet kernachtiger.

Het stuk van Claus wordt dikwijls teruggebracht tot The glass menagerie (1945) van Tennessee Williams. Dit is niet helemaal terecht: het indringers-/messiasmotief is ook in andere stukken aanwezig maar vooral is er het mededogen van Claus voor zijn personages. Bij Williams is Laura Wingfield zwakzinnig, zijn de andere personages pijnlijk karikaturaal. Claus waarschuwt zowel in het stuk zelf als in zijn nota’s achteraan het boek dat de personages niet belachelijk zijn. Op p. 45 (1955) over Hilda: ‘[…], een streng geklede vrouw rond de dertig, onhandig en verlegen, iets te veel gemaquilleerd. Maar niet belachelijk.’ [Let overigens op het ‘rond de dertig’ terwijl Claus eerder schreef dat ze 38 jaar oud is (p. 18) – een redacteur zou de auteur suggereren ‘rond de veertig’ te schrijven.) En in de nota’s over Hilda: ‘Niet belachelijk, hoe naïef haar gezegden ook zijn.’ Overigens is Hilda helemaal niet naïef maar weet ze van wanten en neemt ze seksueel het initiatief. Over de vader: ‘Zeker geen meubelstuk.’ Over de moeder: ‘Onderdrukte gevoeligheid.’ Over Thomas: ‘Hij is niet achterlijk, maar een beetje vreemd.’

Op p. 42 ziet Hilda volgens de moeder er ‘weer knap uit vandaan.’ wat volgens Claus toch ‘vandaag’ zou moeten zijn.

Het stuk is een proces van bewustwording, van zien – ook al wordt het donker, elk komt tot een kern van waarheid. Andrea zegt het duidelijk tegen Thomas (en we denken aan Thomas, de ongelovige): ‘Je zal zien, Thomas je zal zien.’ (resp. p. 80, p. 88, p. 59) – in de eerste editie stond na ‘Thomas’ terecht een komma, later is die weggevallen en weggebleven.

Wat is de conclusie van de moeder – en van de auteur zelf? Dit: ‘Maar toch, wij zouden gelukkig kunnen zijn indien wij ons schikten in ons lot, tevreden waren met hetgeen wij bezitten. Maar het gaat niet en echt waar, ik weet niet waarom. Waarom zijn wij niet gelukkig? Omdat de ongelukken in ons zitten, denk ik, Hilda, omdat wij ongelukken meedragen. Zoals andere mensen bruin of zwart of blond haar hebben, dragen wij ongelukken met ons mee. […] Vroeger was het niet anders. Alleen zagen wij het niet zo duidelijk. Maar het was steeds zo.’ (p. 69).

Andrea noemt Hilda een ‘kleine bruid’, dit gebeurt in de onthulling over het verleden van Thomas, een verleden dat ook toekomst zal zijn. Andrea is een Kassandra die de toekomst voorspelt, daarvoor haar leven moet geven. Door haar eigen moeder wordt ze uit het huis verbannen, ze moet naar de Kempen bij haar tante Lucia, p. 81 en p. 82, 1999, in 1955 was dat nog ‘Tante Marghareta’ (p. 119 en p. 121) maar in de edities van de Literaire Pockets was het ‘Tante Lucia’ op p. 133 en ‘Tante Margaretha’ op p. 135. O, het wonder der vrouwen, dat toch vooral het wonder van uitgeverij De Blatende Bluf is.

Haar moeder verwijt Andrea de mannen af te snauwen ‘als een bloedhond’ (een allusie op ‘bloedschande’) en concludeert ‘Dit mag het licht niet zien.’ (p. 72): er is enerzijds een verklaring (klaar worden) van relaties en anderzijds (en ook direct) een toedekken van die waarheid: wat is, mag niet gezien worden. De moeder verwijt Andrea (en onrechtstreeks Thomas) dat ze met ‘beide ogen wijdopen’ in de zonde leven en er niets tegen doen, en even verder (p. 72): ‘Je zal inzien waarvoor ik jullie behoed heb, voor dit moeras.’ (Maar de 1955-editie was veel pregnanter: ‘Je zal inzien dan, waarvoor ik jullie behoed heb, waar jullie blind zouden ingelopen zijn, in dit moeras, in dit giftig …’ (p. 105).

In de 1999-editie staat op p. 86 een rare opeenvolging, onder elkaar staat tweemaal een repliek ‘De vader’, terwijl eenmaal wel genoeg zou zijn. Vergelijken we dit met vorige edities dan kan het begrepen worden waarom dit zo is: daar staat immers een regie-aanwijzing van de auteur: hoe Andrea zich klaarmaakt om te sterven. Doordat dit verdwijnt, is het verloop van de handeling onduidelijk.

Het einde van het stuk. De bovenbuurman begint de dag met een paar akkoorden, in 1955 ook ‘enkele gamma’s’, ‘zoekt dan aarzelend zijn week liedje, speelt het.
Hilda: Daar heb je hem ook weer. Het is een treurig liedje, maar ik houd er wel van.
Stilte.
De moeder: Wij horen het elke dag.

DOEK.’

Beeld: Henri Matisse, La biche, 1936

enkele muzieknoten rond ‘een bruid in de morgen’ van hugo claus (6)

De ‘weke muziek’ die in het stuk te horen is wordt door Hugo Claus in zijn stuk Een bruid in de morgen niet benoemd. Claus gebruikte slechts een algemene noemer, maar omdat Wijnberg, de bovenbuurman een bekend Chopin-vertolker is, mogen we er van uitgaan dat de weke muziek Chopinmuziek is – het is slechts weinige vertolkers gegund Chopin te spelen zoals het anders kan: de valstrik van het sentimentele vermijdend en de piano-aanslag helder en duidelijk te articuleren. Het is mogelijk maar het gaat in tegen de koekendozenromantiek die de interpretatie van de klassieke muziek nog steeds teistert. In de Franse vertaling wordt deze muziek langoureux genoemd (« Le locataire de dessus reprend son air langoureux », Théâtre complet, 1990, T. 1, p. 19). Maar langoureux is toch nog iets anders dan ‘week’ : smachtend is niet gelijk, wij zouden eerder het woord molle verwacht hebben. Omdat Les biches van Francis Poulenc vooral levendige, losbollige muziek is, is de betekenis anders dan een toch nooit vruchtbare Chopin-interpretatie.

Hugo Claus heeft wat gemorreld in zijn toneelstuk, maar de uitgeverij De Bezige Bij, dat slechts een schuilnaam is voor De Borrelende Blurb, heeft ook zaken gewijzigd. Een kleine opsomming.
p. 27 (leeseditie, 1999): ‘en die in ruil daar voor een lening heeft aangeboden,’
p. 19 (1955, 1ste ed.): ‘en die in ruil daarvoor een lening heeft aangeboden,’.

Er zijn regie-aanwijzingen die verdwenen zijn:
p. 28 (1999) : niets
p. 21 (1955): ‘De man boven herbegint zijn week stukje muziek.’
Maar deze aanwijzing is nu anti-logisch geplaatst na de opmerking van de vader ‘Hoor die Wijnberg toch aan. Hoor die kerel toch aan. De man speelt weer.’ Ook het ‘weke’ is verdwenen.

Op p. 28 (1999) is het krachtig afrukken van de affiche die in de beschrijving aan het begin van het stuk vermeld wordt, verdwenen. In de eerste editie zegt de moeder ‘Bekijk die affiche daar.’ en Claus voegt toe ‘Zij gaat op de affiche toe en rukt haar van de muur.’ Oorspronkelijk had de affiche dus een eerste catalysator-rol, in 1999 hangt de affiche maar aan de muur. We zijn ver verwijderd van Hermans’ mussenfilosofie.

Anderzijds is er in de editie 1999 soms ook een verbetering te vinden: in de repliek van de moeder (haar tirade tegen haar man en het lot) is in de eerste editie een sluitend aanhalingsteken vergeten (p. 22) en in de editie 1999 toegevoegd (p. 29), maar dat was al in de LP-edities verbeterd (p. 21). Mijn goedgunstigheid moet ik direct pareren. Toch: in de eerste editie “Wie’s idee is het?, verbeterd in ‘Wiens idee is het?’ (zelfde opmerking – was al eerder verbeterd.)
p. 29 (1999): de moeder: ‘Pattini speelt niet meer.’ moet zijn : ‘Pattini speelt niet mee.’ (p. 23).

Er zijn even goed ‘verbeteringen’ die onbelangrijk zijn maar waarvan je je afvraagt waarom die dan wel gebeurd zijn. P. 30 (1999): ‘En zij at hem op met haar bijziende ogen en zij lachte haar slechte tanden bloot.’ waar de eerste editie van 1955 (en ook LP) (resp. p. 23 en 22), geen tweede ‘zij’ had en dus beter liep. Ook hier weer een omgekeerd ‘Roodkapje’: het meisje is de wolf geworden (‘omgekeerd’ kan ook begrepen worden als metamorfose en dan kunnen we het oeuvre van Hugo Claus ook lezen als een constante voorbereiding en aanloop naar Het verdriet van België, de Metamorfosen van Hugo Claus.

Op p. 30 schrijft Claus over de vernedering van de vader door het gepeupel (o, hoe clausiaans was Thomas Bernhard!) in de filmzaal Empire – is er in Gent ooit een bioscoop geweest met de naam Empire?

Claus gebruikt in dit stuk veel dieren als vergelijking – een samenraapsel van vegetatie en symboliek. Op p. 30: blinde mol, hondse baantje, varken dat lachte, een kangoeroe, een haas.

Op diezelfde pagina spreekt de moeder over de ondeugdelijke relatie tussen Andrea en Thomas en de blindheid van de vader: ‘Merk je dan niet wat er hier zwelt en groeit in dit huis? Als een steengezwel?’ (p. 24, 1955). Die laatste toevoeging werd verwijderd in de editie 1999 (want stond er ook nog bij de LP’s). Een steengezwel werd misschien te Vlaams gevonden, steenpuist is nochtans gewoon een woord.

Op p. 31 beschrijft de moeder een voorval van ‘Madame Monge’, dezelfde vrouw die vader Pattini in de ‘Empire’ had zien vluchten en het is de vraag wat dit hier komt doen – het lijkt er op alsof dit een overblijfsel is van een ‘lijn’ die verlaten werd: ‘Madame Monge zei mij dat haar aanval eergisteren wel twintig minuten duurde. Zij zag groen en blauw en vond geen adem meer.’ De vader antwoordt: ‘Te hoge bloeddruk. Ik heb het ook. Wij hebben het van onze moeder.’ Ook het ‘wij’ komt hier eigenaardig over: wat komt zuster Myriam hier doen – en de moeder? Als Claus en de uitgeverij het stuk dan toch aanpakten, had ook dit geschrapt/verbeterd kunnen worden. Net zoals de volgende regie-aanduiding. Er is sprake van een scène-wisseling maar dit wordt in het stuk niet als dusdanig (theatertechnisch) aangeduid. In latere stukken zal Claus wel scène-aanduidingen gebruiken. Een mens moet leren.

enkele muzieknoten rond ‘een bruid in de morgen’ van hugo claus (5)

hugo-claus_een-bruid_raoul-dufy-fenetre-sur-nice-1953

Het huis van Labdakos is een toneelstuk van Hugo Claus uit 1977 en begint als een concert : ‘Het stuk begint als een concert. Op het toneel, dat verder leeg is, staat een concertvleugel. Als het zaallicht dooft komt de pianiste op. Zij wordt met applaus begroet en begint te spelen. Een polonaise, een nocturne en een etude van Chopin staan op haar programma.’ (De Bezige Bij, p. 7). Een windhoos verhindert haar te spelen: er is een contrast tussen de bruutheid van de natuur en de Griekse ‘ziel’ en het geraffineerde pianospel. (Het zou ook een interessante studie kunnen zijn om de regie-aanwijzingen van Claus betreffende licht en donker te analyseren: men zou daardoor een beter begrip van zijn zogenaamd realisme kunnen krijgen.)

Alfred Wijnberg, de bovenbuur van het gezin Pattini uit Een bruid in de morgen, is een Chopin-specialist. Francis Poulenc moet voor Claus een reminiscentie geweest zijn bij dit stuk, een klank die het spel doordrong. Zelf identificeerde Poulenc zich met het werk van Raoul Dufy, een elektriserende schilder die het licht (ook lichtzinnig) bezong, niet het natuurlijke licht maar wel het artificiële, dat licht dat van Paris de lichtstad gemaakt heeft – provincienestjes houden lichtfestivalletjes en vallen juist daardoor licht uit. (Zonder Dufy geen Edgard Tytgat.)

Het motto van het stuk Een bruid in de morgen is van Robinson Jeffers (1887-1962), de Amerikaanse dichter die de mens als relationeel wezen bezong, niet als een eiland, maar die hem toch geen toekomst gaf. Bij Poetry Foundation lezen we: ‘Humanity had been spurned by an uncaring God, Jeffers believed, so each individual should rid himself of emotion and embrace an indifferent, nonhuman god. To develop his philosophy of inhumanism, Jeffers drew on his extensive reading in philosophy, religion, mythology, and science. Critics have connected Jeffers’s ideas to those of Schopenhauer, Nietzsche, Lucretius, and cyclical historians such as Giambattista Vico, Oswald Spengler, and Flinders Petrie.’ Lucretius, altijd weer Lucretius.

Het motto dat Claus voor dit stuk gebruikte is geen citaat uit een gedicht maar uit het toneelstuk Medea, after Euripides van Jeffers. Het is het commentaar van de vrouwen op de tweespraak tussen Jason en Medea. De eerste vrouw zegt: ‘Save me from the hateful sea and the jagged lightning / And the violence of love.’
Nummer 2 zegt: ‘A little love is a joy in the house, / A little fire is a jewel against frost and darkness.’
De derde vrouw repliceert: ‘A great love is a fire / That burns the beams of the roof. / The doorposts are flaming and the house falls.’

Liefde is pas liefde als er gevaar is. Als er geen gevaar is, is ze niet de moeite waard, als er geen storm, geen zee, geen woud is, ach ga toch winkelen. Maar is dat wel zo? Ja, volgens Claus ‘(Een grote passie moet je altijd volgen.’) maar niet in de praktijk: de liefde vernietigt.

Soms wordt het stuk van Claus geïnterpreteerd als een Antigone-variant: Andrea is dan de opstandige tegen de wet. Dit is een onjuiste visie. Claus wilde met dit stuk de liefde bezingen, ook en uiteraard de verboden liefde, de anti-burgerlijke. Het cynische is dat het stuk helemaal geen brandende liefde laat zien, er is géén Medea, ook geen wraak. Er is slechts een sluimerende liefde tussen Andrea en Thomas, het is Andrea die de liefde doet branden. Thomas is te oppervlakkig. Hilda, de toekomstige bruid van Thomas, is een oude tante, te droog om het vuur te doen laaien – ook al denkt ze van zichzelf vuur te bezitten.

Het stuk van Claus is ook anders dan het traditionele indringers-motief waar er van buitenaf iemand binnendringt en het daar op stelten zet. Hier werkt het omgekeerd: het is vanuit de beslotenheid dat een ‘vreemde’ gevraagd wordt dat gevang open te breken en minstens 1 iemand te redden (waardoor ook de anderen gered zullen zijn). Het indringersmotief wordt hier een Messiasmotief.

Er is het gezin Pattini, vader, moeder, dochter en zoon, er is de nicht Hilda die de bruid moet spelen. De bruid? Misschien lezen we in het stuk van Jeffers ook een aanwijzing voor de betekenis van de titel: want kunnen we Andrea nog als een bruid zien, hoe kunnen we dan ‘in de morgen’ verklaren? Claus is een symbolist (nu en dan), zijn woorden hebben een betekenis. Tegenover Kreoon belooft Medea: ‘[…] and I will go my sad course and vanish in the morning quietly as dew / That drops on the stones at dawn and is dry at sunrise.’ Net als Medea zal Andrea verdwijnen, geen last meer bezorgen, geen woord meer uiten, de liefde zal met haar verdwijnen, daarmee ook de onrust, het leven en de waarheid van het gevoel. In het stuk speelt Claus met licht en donker: de ene kamer verdonkert, de andere klaart op. Maar in de gesproken tekst wordt ook gealludeerd op het donker worden, er is daarnaast ook een reëel tijdsverloop. Het is in de ochtend dat Andrea zal sterven. De nacht brengt de waarheid aan het licht. En net zoals in het overige oeuvre van Claus gaat het in dit stuk ook weer over weten en niet-weten, over zien en blind zijn –het gaat over kennis en inzicht, er is ook hier geen sprake van een inwijding of van rituelen.

Volgens het motto van Jeffers is het de liefde die het huis doet instorten, maar bij Claus is het het weten dat de illusies doorprikt: op het einde van het stuk is iedereen op zichzelf teruggevallen. Andrea is dood, haar droom aan diggelen; Thomas is gevlucht maar zal wel terugkeren; de vader is ontmaskerd in zijn naam (Pattini is gewoon Pattijn) en in zijn kunst (hij is mislukt); de moeder heeft haar troeven verloren en is ontmaskerd in haar vulgaire hebzucht en Hilda is een oude vrouw die slechts wachten mag op haar jong brokje. Natuurlijk zal Tomas met haar trouwen, natuurlijk zal er geld vloeien, natuurlijk zal er geen genezing zijn: de klem zal de klem blijven. De klem? Paul Claes schreef een essay waarin hij het werk van Hugo Claus typeerde met het klemwoord en dat zette Claus ertoe aan om ‘hier en daar’ het woord klem te schrappen. In Meester Claus (Huis clos, 2015) schrijft Paul Claes in een voetnoot bij het stuk ‘De claustrofoob’: ‘De dichter [d.i. Hugo Claus] heeft in de verzamelbundel Gedichten 1948-1993 veel ‘klemwoorden’ geschrapt, nadat hij het manuscript had gelezen van het artikel ‘Claus ontsloten’ dat verscheen in het Jaarboek voor de Claus-studie 1994, p. 175-186.’ (p. 68).

In de eerste editie van Een bruid in de morgen, verweert de vader zich tegen de moeder: ‘Omdat ik verplicht ben, in de klem zit hier in dit huis. En dan nog werk ik. Ik ben bezig, de hele dag door ben ik met mijn concerto bezig, zelfs al lijkt het dat ik niets doe. Ah. Als ik rust had, stilte, afzondering, ik heb het zo nodig.’ (Tweede bedrijf, p. 53 ; idem in LP 45), maar veranderd in Toneel *: ‘Ik ben bezig, de hele dag door ben ik met mijn concerto bezig, zelfs al lijkt het dat ik niets doe. Ah. Als ik rust had, stilte, afzondering, ik heb het zo nodig.’ (p. 46). Claus heeft dus gewoon een zin met een kernwoord geschrapt – terwijl hij inhoudelijke fouten niet aangepast heeft. Dit is een auteursingreep en toont aan dat Claus wel degelijk zijn ouder werk ter hand nam. En dat hij zijn eigen problematiek wilde verdoezelen.

Want ook dat behoort tot de kern van het stuk Een bruid in de morgen : het weggaan. Al op de eerste bladzijde vraagt de moeder aan de vader : ‘Of wil je weg? Is het dat? Krijg je weer de jeuk in je oude knieën wil je de straat op?’, typische chantagetaal want hij wil wel weg maar zij moet het allemaal oplossen. Claus heeft goed naar zijn vader en moeder geluisterd. Belangrijker is dat ook Thomas de straat op wil (dat er dus een gelijkenis ontstaat tussen vader en zoon), maar dat ook Thomas zal terugkeren. Het stuk is geschreven in de vroege jaren 50 en zowel de radio als de auto doen dienst als metafoor voor de buitenwereld. Het is de droom van Thomas chauffeur te zijn van de oude meneer Alban (een soort god-figuur die als een boeddha boven dit stuk/dit gezin zweeft, Thomas als een gemankeerde Hermes). In die droom verenigt Claus twee opposities: die van een binnen- en een buitenwereld, maar ook die van de roerloosheid en de beweging. Ook de radio is zo’n element: de muziek en de woorden stromen rijkelijk binnen, maar de vader is (binnen de kooi) onmachtig te componeren. Het gezin is in de visie van Claus dood. Zoals Hilda, de nicht, de redster moet zijn en uit de buitenwereld komt, zo is mijnheer Alban, de redder van Thomas en het gezin, eveneens vreemd aan deze kern. Beide keren moet Thomas het werktuig van de redding zijn; in beide gevallen is Andrea het slachtoffer. Zij heeft alleen maar een vage droom die ze op Thomas projecteert en als die verdwijnt, verdwijnt ook haar liefde en dus zijzelf.

Op de tweede bladzijde al klaagt de vader: ‘Elke dat [sic] is het zo, week in, week uit. Geen ogenblik, geen minuut tijd heb ik om aan het werk te gaan. Mijn tijd gaat voorbij, vloeit weg als water onder mijn neus en ik zit er naar te staren. Ik hou het niet meer uit.’ (p. 26). En op het einde van het stuk geeft de moeder Hilda raad: ‘Kleed je aan, Hilda, en vertrek met Thomas naar je huis. Ga meteen met hem weg. Zodra hij aankomt. Zo gauw mogelijk. Laat er geen tijd over gaan. Neem het geluk met beide handen vast, zo gauw mogelijk, klem het vast, laat niets door je handen glijden, het is als water, lopend water …’ (p. 88). In bovenstaand citaat staat het ‘Zodra hij aankomt’ raar, betekenisloos of de lezer moet een hinkstapsprong maken. De eerste editie maakt deze zin echter wel verstaanbaar – de auteurs- en/of redacteursingreep is dus weinig doordacht gebeurd (zoals ook elders overigens): ‘Kleed je aan, Hilda, en vertrek met Thomas naar je huis, stel hem heel vriendelijk voor aan je moeder, maar ga er meteen mee weg. Zodra hij aankomt. Zo gauw mogelijk. Nu direct. Laat er geen tijd over gaan. Neem het geluk met beide handen vast, zo gauw als mogelijk, klem het vast, laat niets door de vouwen van je handen glijden, het is als water, lopend water …’ (p. 134). De watermetafoor, het vloeiende, vlietende leven wordt zowel door de vader als door de moeder gebruikt: voor hen is het voorbij, de moeder geeft een levensles door.

De ruzie tussen vader en moeder gaat door (we lezen verder de eerste bladzijden), plots is er sprake van een broer die verder niet meer in het stuk voorkomt. De moeder verwijt de vader dat hij het gezin in armoede gestort heeft. Zijn zuster, Myriam, mag niet bij hen binnenkomen want dan zal zij zien hoe haar broer de erfenis van de moeder verkwanseld heeft – Hilda is de dochter van Myriam, Thomas en Hilda zijn dus neef en nicht. Ik citeer de Toneel *-versie, met ‘liefste’ bedoelt moeder Pattini, ‘liefste Myriam’: ‘En dan zeg ik: En dit alles, liefste, is zoals je broer voorspelde twintig jaar geleden toen hij met mij wilde trouwen.’ Voorspelde Pattini zijn eigen ondergang of is er sprake van een andere broer?
Welnee. De secretaresse zag in het tekstverwerkingsprogramma een rode lijn staan onder ‘je je’ en schrapte een volgens haar overbodige je.
Maar nee, Claus had gelijk: de zin moet wel degelijk als volgt te lezen zijn: ‘En dan zeg ik: En dit alles, liefste, is zoals je je broer voorspelde twintig jaar geleden toen hij met mij wilde trouwen.’ Het is Myriam die haar broer voorspelde wat gebeuren zou. Tekstredactie heeft te maken met inhoud. De Blunderende Bok weet dit niet – of heeft slechts minachting voor auteur en lezer.

Beeld: Raoul Dufy, Fenêtre sur Nice, 1953