laatste zinnen (109)

door johan_velter

laatste zinnen_109

Buiten de stellige wetenschappen, weten wij niets met zekerheid, en al wat wij waarnemen, is zus of zóó, volgens onze opvatting of zienswijze. We kunnen alleen trachten wáár te zijn en dit hebben we dan ook beproefd.
Met personen hebben wij ons niet meer ingelaten dan zulks voor de Geschiedenis en voor ons betoog noodig was, daar het ons niet te doen was om personen af te breken of op te hemelen, maar wel om een leerboek te schrijven voor de werkende klasse, waaraan zij, onzes erachtens, groote behoefte heeft.

Paul De Witte, De geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische werkersbeweging sinds 1870, Gent, 1898

Advertenties